Disclaimer

Disclaimer

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Qualis BV, gevestigd te Drunen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Brabant onder nummer 17152335, voor zover betrekking hebbend op het gebruik – in de ruimste zin van het woord – van de internetsite www.qualis.nl.

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Internetsite: de internetsite www.qualis.nl.
  • Qualis: de exploitant van de internetsite.
  • Gebruiker: een gebruiker van de internetsite.
  • Verkoper: een gebruiker die een onroerende zaak op de internetsite te koop aanbiedt.
  • Adverteerder: een gebruiker die een advertentie bij Qualis heeft aangeboden ter plaatsing op de internetsite.

 

2. Toepasselijkheid

2.1
Door het bezoeken van de internetsite gaat een gebruiker akkoord met de Algemene Voorwaarden van Qualis.

2.2
Een verwijzing door een gebruiker naar eigen algemene voorwaarden, wordt door Qualis uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3
De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Nietige of vernietigde bepalingen zullen worden omgezet in geldige bepalingen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

3. Gebruik

3.1
Qualis stelt gebruikers in staat om het op de internetsite staande aanbod van onroerende zaken te bekijken en biedt gebruikers/verkopers voorts de mogelijkheid om een onroerende zaak op haar internetsite te koop aan te bieden.

3.2
Verkoper is zelf verantwoordelijk voor de verkoop van een, te koop aangeboden, onroerende zaak.

3.3
Qualis probeert slechts verkopers en kopers tot elkaar te brengen. Qualis is niet betrokken bij onderhandelingen en/of transacties tussen kopers en verkopers. Qualis is geen partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen een verkoper en een koper door gebruikmaking van de internetsite, tenzij Qualis zelf een onroerende zaak op de internetsite te koop aanbiedt.

3.4
Qualis kan geen controle uitoefenen op de juistheid (en/of volledigheid) van de aanbiedingen en/of de bevoegdheid van verkopers/kopers om een onroerende te verkopen/te kopen.

3.5
Gebruiker is op de hoogte van het door de internetsite gehanteerde Cookiebeleid.

 

4. Zorgvuldigheid

4.1
Iedere gebruiker/adverteerder/verkoper van de internetsite dient zich op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

4.2
Qualis behoudt zich het recht voor om – zonder voorafgaande aankondiging – informatie van de internetsite te verwijderen. Voorts behoudt Qualis zich het recht voor om gebruiker/adverteerder/verkoper – zonder opgaaf van redenen – de toegang tot de internetsite te weigeren.

 

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1
Qualis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele non-beschikbaarheid/onbereikbaarheid van de internetsite.

5.2
Qualis is voorts niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de inhoud (en/of volledigheid) van haar website, noch van internetsites die op enigerlei wijze met de internetsite van Qualis zijn verbonden. Qualis is ook niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende of verband houdende met het gebruik van materiaal dat op de internetsite beschikbaar is.

5.3
De aansprakelijkheid van Qualis is in ieder geval beperkt tot de directe schade van een gebruiker/adverteerder/verkoper en dan tot maximaal het bedrag dat Qualis bij een gebruiker/adverteerder/verkoper in rekening heeft gebracht of zal brengen voor het gebruik en /of het plaatsen van advertenties/onroerende goederen van de internetsite.

5.4
Qualis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van een gebruiker/adverteerder/verkoper, daaronder begrepen gevolgschade en gederfde winst.

5.5
Gebruiker/adverteerder/verkoper vrijwaart Qualis en haar ondergeschikten voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met het gebruik van de internetsite samenhangen.

 

6. Betaling en plaatsing

6.1
Een advertentie zal – na betaling van het overeengekomen bedrag– voor een overeengekomen periode door Qualis worden geplaatst op de internetsite. Bij verkoop van een onroerende zaak zal de verkoper het aangeboden onroerende goed zelf verwijderen. Een verkochte woning staat maximaal een jaar op de internetsite, daarna verdwijnt de woning automatisch van de internetsite maar blijft vindbaar voor zoekmachines. 

 

7. Ontbinding

7.1
Indien een gebruiker/adverteerder/verkoper één of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (een voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, over gaat tot liquidatie van haar bedrijf, alsmede wanneer ten laste van haar beslag wordt gelegd, heeft Qualis het recht om de uitvoering van de dienstverlening op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten en schade.

7.2
Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan een gebruiker/adverteerder/verkoper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Qualis verrichte prestaties en is een gebruiker/adverteerder/verkoper gehouden tot betaling van tot dan toe reeds door Qualis verrichte prestaties.

 

8. Intellectuele eigendom

8.1
Het is een gebruiker/adverteerder/verkoper niet toegestaan inbreuk te maken op rechten van intellectuele eigendom van Qualis en/of derden.

8.2
Gebruiker/adverteerder/verkoper vrijwaart Qualis voor alle aanspraken van derden voor een vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde als gevolg van (het doen) plaatsen/openbaarmaking van gegevens/materiaal op de internetsite.

 

9. Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

9.2
Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Qualis en een gebruiker, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank van de vestigingsplaats van Qualis, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.