Bergse Linker Rottekade 202, Rotterdam foto-1
Rotterdam

Bergse Linker Rottekade 202

€ 1.350.000 k.k.
Verkocht
Bergse Linker Rottekade 202, Rotterdam foto-0
Bergse Linker Rottekade 202, Rotterdam foto-1
Bergse Linker Rottekade 202, Rotterdam foto-2
Bergse Linker Rottekade 202, Rotterdam foto-3
Bergse Linker Rottekade 202, Rotterdam foto-4
Bergse Linker Rottekade 202, Rotterdam foto-5
Bergse Linker Rottekade 202, Rotterdam foto-6
Bergse Linker Rottekade 202, Rotterdam foto-7
Bergse Linker Rottekade 202, Rotterdam foto-8
Bergse Linker Rottekade 202, Rotterdam foto-9
Bergse Linker Rottekade 202, Rotterdam foto-10
Verkocht
Bergse Linker Rottekade 202, Rotterdam foto-2
Bergse Linker Rottekade 202, Rotterdam foto-3
+11
Perceeloppervlakte
4.925 m²
Bergse Linker Rottekade 202 is succesvol verkocht door Baljon Makelaars

Geen woning meer mislopen? Maak een account aan en ontvang als eerste updates over nieuwe woningen, ook in stille verkoop.

Account aanmaken

Omschrijving

ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEID
In opdracht van de Gemeente Rotterdam bieden wij een interessante ontwikkelingslocatie aan ten behoeve van toekomstige villabouw op ruime kavels van circa 900 tot 1000 m2 eigen grond met een footprint van maar liefst 25%.
Het betreft het oostelijk deel van het gebied Bergse Linker Rotterkade 185-202, thans verdeeld in 3 percelen met opstallen te weten Bergse Linker Rottekade 201, 201 A en 202.

BESTEMMINGSPLAN
Op de locatie is het bestemmingsplan ‘Terbregge’ van toepassing, dat is vastgesteld op 28 mei 2020. Het gebied kent een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid, waarvoor de initiatiefnemer een zogenaamd Wijzigingsplan dient op te stellen.

Het plangebied is aangemerkt als Wijzigingsgebied-2. Hierin kunnen de bestemmingen Bedrijf-2, Wonen - 2 en Tuin worden gewijzigd in de bestemming Wonen-4. De voor Wonen-4 aangewezen gronden zijn bestemd voor woningen, met de daarbij behorende voorzieningen zoals (inpandige) bergingen en garageboxen, aanbouwen, bijgebouwen, alsmede tuinen, groen, water en ontsluitingswegen en -paden. Voor kavels tot en met 600m² bedraagt het maximale bebouwingspercentage 30%. Voor kavels groter dan 600m² bedraagt het maximum bebouwingspercentage 25%. De maximale goothoogte en bouwhoogte bedragen respectievelijk 7 meter en 11 meter ten opzichte van het peil. Zie ook: www.ruimtelijkeplannen.nl

Ten behoeve van de verkoop is er een concept Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld. Dit concept NvU bevat uitgangspunten voor de ontwikkeling van woningen. Dit document dient als bijlage voor de verkoop van de betreffende percelen. De uitgangspunten betreffen ruimtelijke randvoorwaarden, beeldkwaliteit en technische randvoorwaarden. Het concept NvU is niet uitputtend – een aantal aspecten zijn nog niet nader onderzocht - en zal in deze fase ook niet worden vastgesteld. Zij dient als aanzet om marktpartijen een ‘passend bod’ te kunnen laten uitbrengen. Pas nadat een marktpartij geselecteerd is, zal een definitieve NvU worden opgesteld, welke wel zal worden vastgesteld. De nog op te stellen definitieve NvU zal een doorwerking en nadere precisering zijn van de nu gepresenteerde globale denkrichting. De definitieve NvU vormt de ruimtelijke onderbouwing voor het wijzigen van het bestemmingsplan. De NvU is tevens een instrument voor borging van ruimtelijke kwaliteit; bij planuitwerking worden toekomstige initiatieven kwalitatief beoordeeld op basis van de vastgestelde NvU.

DETAILS
- Het betreft het oostelijk deel van de locatie Bergse Linker Rottekade 185-202;
- Het oostelijk deel bestaat uit 3 kadastrale percelen;
- Perceeloppervlakte 1.330 m², 1.845 m² en 1.750 m²;
- Het betreft eigen grond;
- De percelen worden opgeleverd in de huidige staat: "as is where is";
- Voor een bepaald opstal is er onder voorwaarden een vaststellingsovereenkomst opgesteld;
- Bijbetalingsregeling van toepassing (zie concept koopovereenkomst).

MEER INFORMATIE
Alle benodigde informatie is beschikbaar middels een dataroom. Toegang tot de dataroom is uitsluitend mogelijk na het ondertekening van een geheimhoudingsverklaring. Voor nadere info en/of toegang tot de dataroom kunt u contact opnemen met Nicole van Emmerik - van Bodegom van Baljon Makelaars.

BEZICHTIGEN VAN DE LOCATIE
Bezichtigen van de locatie is mogelijk na overleg met Baljon Makelaars

PROJECTNOTARIS
Rox Legal
Weena 220, 3012 NJ Rotterdam
Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam
T: +31 (0)10 - 2001 713
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
W: www.roxlegal.nl

VERKOOP
Verkoop geschiedt onder voorbehoud van gunning en zal middels een openbare verkoop per inschrijving geschieden. De uiterste inschrijfdatum is 31 oktober 2022 om 17.00 uur. Het inschrijfformulier met voorwaarden treft u aan in de dataroom.

RICHTPRIJS
€ 1.350.000,- k.k.

VERKOOPVOORWAARDEN
Op de verkoop zijn de ‘Algemene Verkoopvoorwaarden Verkopen bij Inschrijving gemeente Rotterdam' en de ‘Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gemeente Rotterdam (2007)’ van toepassing welke zijn opgenomen in de informatie. De Gemeente is tevens bevoegd om ter zake van koper een Bibob-toets uit te voeren.

OVERIGE CONDITIES
Al het bovenstaande betreft globale informatie omtrent de verkoop van de percelen Bergse Linker Rottekade 201,201A en 202 te Rotterdam. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Baljon Makelaars B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
Meer lezen
Minder lezen
Karel Glazener
Uw qualis-makelaar
Karel Glazener
Baljon Makelaars
Straatweg 233
3054 AH Rotterdam
010-422 30 00
Contact met de makelaar
Bergse Linker Rottekade 202, Rotterdam foto-1
Bergse Linker Rottekade 202 is succesvol verkocht door Baljon Makelaars

Geen woning meer mislopen? Maak een account aan en ontvang als eerste updates over nieuwe woningen, ook in stille verkoop.

Account aanmaken